Service Voorwaarden

Artikel 1 Algemeen
1.1 Deze Service Voorwaarden van Optimizers B.V. (hierna: ‘Optimizers’) zijn van toepassing op de Dienst “App4Sales-platform” hierna de “Dienst”.
1.2 Optimizers biedt Gebruiker van App4Sales, hierna de “Gebruiker”, de mogelijkheid om digitale data op te slaan tot een capaciteit van 13 Gigabyte en deze data te delen met derden.
1.3 Deze Aanvullende Voorwaarden van Optimizers App4Sales gelden in aanvulling en afwijking op de licentie- en onderhoudsovereenkomst van Optimizers. Bij eventuele strijdigheid gelden deze Aanvullende Voorwaarden.
1.4 Door gebruik te maken van de Dienst, gaat de Gebruiker akkoord met deze voor-waarden.
1.5 Het gebruik van de Dienst vereist compatibele apparaten, toegang tot internet (wifi of 3G/4G mobiel netwerk) en bepaalde software (waarvoor mogelijk kosten in rekening worden gebracht). Ook kunnen van tijd tot tijd software-updates vereist zijn. De performance van al deze factoren kan invloed hebben op het gebruik van de Dienst.

Artikel 2 Duur en beëindiging van de Dienst
2.1 De duur van de overeenkomst voor de Dienst vangt aan op de dag dat de Gebruiker de Dienst heeft geactiveerd. De duur van de licentie- en onderhoudsovereenkomst loopt voor onbepaalde tijd. De duur van de overeenkomst voor de Optimizers App4Sales loopt zolang de Dienst wordt afgenomen, dan wel is ten minste gelijk aan de looptijd van de licentie- en onderhoudsovereenkomst.
2.2 Optimizers behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor op enig moment hogere kosten in rekening te brengen voor gebruik van de Dienst. Optimizers zal daarbij de redelijke belangen van de Gebruiker in acht nemen. De wijziging in kosten zal minstens één maand voordat deze in werking zal treden, schriftelijk of elektronisch bekend gemaakt worden door Optimizers.
2.3 De Dienst wordt door Optimizers beëindigd na voorafgaande kennisgeving per e-mail naar het account gekoppelde e-mailadres, indien de Gebruiker aan Optimizers verzoekt om de Dienst te sluiten of wanneer naar het oordeel van Optimizers sprake is van ongewenste omstandigheden, onder meer betalingsachterstand, fraude of hinder. Direct na afloop van de Overeenkomst is toegang tot de Dienst niet meer mogelijk voor de Gebruiker.

Artikel 3 Verplichtingen Gebruiker, data eigendom en intellectuele eigendomsrechten
3.1 Gebruiker is eigenaar van de geplaatste data. Optimizers is niet verplicht de inhoud van de door de Gebruiker geplaatste data en/of informatie actief te controleren op enige onrechtmatigheid. Optimizers maakt verder geen enkele aanspraak op rechten of titels op de inhoud, gegrond op het enkele feit dat deze data in de Optimizers Cloud is geplaatst.
3.2 Het is de Gebruiker niet toegestaan met gebruikmaking van de Dienst te handelen in strijd met de wet, de goede zeden, de openbare orde. Onder deze handelingen worden onder meer, maar niet uitsluitend verstaan:

  1. Het inbreuk plegen op intellectuele en industriële eigendomsrechten in de breedste zin des woords, waarbij geldt dat alle intellectuele eigendomsrechten het exclusieve eigendom zijn en blijven van Optimizers en Gebruiker geen enkele aanduiding van de intellectuele eigendomsrechten van Optimizers zal wijzigen, verwijderen of onherkenbaar zal maken en evenmin enig merk, ontwerp of domeinnaam van Optimizers of een daarmee overeenstemmende naam of teken gebruiken of registreren;
  2. Het misbruik maken van de dienst of het internet door middel van stalken, bedreigen, lastigvallen of anderszins de rechten van derden schenden;
  3. Het opzettelijk verspreiden van computervirussen, spammen, malware verspreiden, of de Dienst te misbruiken voor de distributie van malware;
  4. Hacken: het tegen de wil van de eigenaar of beheerder opzettelijk en zonder toestemming binnendringen in een computersysteem of een deel daarvan, of een poging daartoe te ondernemen, of het systeem te testen op zwakheden, of (pogingen te doen om) beveiligings- en/of authenticatie¬maatregelen te omzeilen of te veranderen;
  5. Gebruik maken van of verzenden van vervalste identificerende informatie, waaronder “spoofing” of “phishing”;
  6. Het onbevoegd aanbieden van producten of diensten van derden.

3.3 Optimizers behoudt zich in de in 3.2 genoemde en soortgelijke gevallen het recht voor op ieder moment en zonder voorafgaande mededeling hiervan de toegang tot de Dienst op te schorten en/of permanent te stoppen en/of de opgeslagen data te “bevriezen”, al dan niet in afwachting van gerechtelijk onderzoek.
3.4 Optimizers is in de in 3.2 en 3.3 genoemde en soortgelijke gevallen jegens Gebruiker en derden niet aansprakelijk voor enige materiële of immateriële schade.
3.5 Gebruiker vrijwaart Optimizers voor aanspraken van derden in verband met het gebruik van de Dienst en de daar door Gebruiker opgeslagen content.
3.6 Indien Optimizers van mening is dat er sprake is van een situatie zoals beschre¬ven in artikel 3.3 dan heeft Optimizers het recht de kosten die daarmee verband houden, alsmede de kosten verband houdende met een eventuele deblokkering van de toegang tot de dienst bij de Gebruiker in rekening te brengen.
3.7 De Dienst is bedoeld voor commercieel gebruik.
3.8 De Gebruiker is verantwoordelijk voor het veiligstellen van het wachtwoord dat deze gebruikt om toegang te krijgen tot deze Dienst. De Gebruiker is tevens verantwoor¬delijk voor alle activiteiten via het Optimizers Cloud-account, ongeacht of de Gebruiker daarvoor
toestemming heeft gegeven of niet. In geval van ongeoorloofd ge¬bruik van het Optimizers Cloud-account dient de Gebruiker Optimizers daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

Artikel 4 Beschikbaarheid
4.1 Optimizers streeft er naar de dienst 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar te stellen en streeft daarbij naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en beschikbaarheid van de dienst. Optimizers kan echter niet garanderen dat de dienst te allen tijde zonder beperkingen of storingen zal functioneren. Zo garandeert Optimizers niet dat de content die de Gebruiker via de Dienst opslaat of opent, is beschermd tegen onopzettelijke beschadiging, corruptie, verlies of vernietiging, of tegen verwijdering overeenkomstig deze Voorwaarden. Als een dergelijk incident zich voordoet, aanvaardt Optimizers geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van Optimizers. Gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor het beschermen van alle geüploade content. Optimizers is verder ook niet aansprakelijk voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van de Dienst. De dienst zal geleverd worden “as is”. In het bijzonder garandeert Optimizers niet dat fouten in toepasselijke software gecorrigeerd zullen worden en dat materiaal dat via de diensten gedownload of verkregen is, van goede kwaliteit of veilig is. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om na te gaan of de diensten tegemoet komen aan zijn wensen door de informatie die beschikbaar is gesteld door Optimizers. Deze informatie kan incompleet zijn, en -voor zover deze informatie afkomstig is van Optimizers’s externe leveranciers- kan de informatie ook niet juist zijn.
4.2 Naast de beveiligingsmaatregelen die Optimizers neemt met betrekking tot haar in Nederland gesitueerde netwerk, biedt de Dienst veilige opslag van de gegevens, wat betekent dat de gegevens conform de internationaal erkende beveiligingsnorm ISO 9001:2008 Tier encryption (AES 256) inclusief de daarvan deel uitmakende klachtenprocedure, worden beschermd tegen verlies.
4.3 Door gebruik te maken van de Dienst, stemt de Gebruiker er mee in dat Optimizers gegevens met betrekking tot het account kan analyseren, verzamelen, gebruiken, verzenden en verwerken ten behoeve van statistische en analyse doeleinden.
4.4 Het is niet toegestaan de Dienst (of enig deel daarvan) en de betrokken software voor welk doel dan ook te reproduceren, te kopiëren, te dupliceren, te verkopen, weder te verkopen, te verhuren of te verhandelen.
4.5 De Dienst kan gaandeweg aangepast worden naarmate Optimizers meer functionaliteiten ontwikkelt en toevoegt. Bij dergelijke wijzigingen in verband met nieuwe ontwikkelingen kan Optimizers de Dienst te allen tijde wijzigen of zo nodig tijdelijk opschorten of stilleggen.

App4Sales contact logo

Laat u verrassen door onze heldere producten.
Een demonstratie is kostenloos en geheel vrijblijvend.